อัตรากำลัง

แบ่งตามตำแหน่งการปฏิบัติงาน 

ตำแหน่ง

ข้าราชการ

พกส.

พนก.

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างรายเดือน

ลูกจ้างรายวัน

รวม

พยาบาลวิชาชีพ

786

0

0

0

119

1

 900

พยาบาลเทคนิค

3

0

0

0

0

0

3

ผู้ช่วยพยาบาล

0

55

2

0

0

14

71

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

0

244

0

24

0

87

355

อัตรากาลังบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

พิมพ์