ผู้บริหารทางการพยาบาล

 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

 

นางสาวสมจิตร์  จำปาแดง 

 รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
 
 นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า นางรัตนาภรณ์  ปาลีนิเวศ
 รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านบริหาร  รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านบริการ 
   
 นางวณิภา  ซึ้งศิริทรัพย์  นางอรกัญญา  ฟังสูงเนิน
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านวิชาการ   รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านพัฒนาคุณภาพ
   
นางสาวอังสนา  ศิริวัฒนเมทานนท์  
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลด้านกิจการพิเศษ  

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะสาขา 

   
 นางสาวศศิธร  จันทร์ศรี  นางวณิภา ซึ้งศิริทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
 
นางรัตนาภรณ์  ปาลีนิเวศ นางอรกัญญา  ฟังสูงเนิน
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด
นางมนพัทธ์  สิริพัชรมณฑ์ นางวิลาวรรณ  อัศวสุดสาคร
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี
 
 นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า นางสุพัตรา  ฉาไธสง
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสต ศอ นาสิกจักษุ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด
   
นางสุทธาทิพย์  ไผ่แก้ว นางศรีสกุล  รอดยินดี
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
 
นางวิสาร์กร  มดทอง นางเบญชญา  ณัฐกาพรรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
 
นางสุจิตรา สุขผดุง นางสาวรัชนี  ศรีโสภา
  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโธปิดิกส์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

  

 
นางสาวอังสนา  ศิริวัฒนเมธานนท์ นางอภิสลักษณ์  ไชยขันธ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช 

 หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
  นางวลัยภรณ์  วรรณโกษิตย์                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมกระดูกชาย
  นางสาวนภาวรรณ  สุขอนันต์         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษศัลยกรรมกระดูก 6
  นางศิขรินทร์  สีทับทิม              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        ศัลยกรรมกระดูกหญิงและเด็ก 3

ศัลยกรรม

  น.ส.ดวงพร  จินาพรรณ                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ศัลยกรรมชาย 2
  นางอนุตรา  ภัทรนิธิคุณากร            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 3
  น.ส.อนุชฎา  ดอนไพร                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 4
  นางยุภา  ฉลาดน้อย                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 5
  น.ส. ชนิตา  ปิยะรัมย์                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง 6

  นางลาวัลย์  พรหมจันทร์                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ศัลยกรรมหญิง 7

  นางอินทิรา  พรมเอาะ                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ศัลยกรรมพิเศษ8-10

อายุรกรรม
  นางแพล้วพรรณ  ขยันกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        กึ่งวิกฤตชาย
  นางสาวโสภา  พันธ์ศรี              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    กึ่งวิกฤตอายุรกรรมหญิง
  นางณิชชา  กิจจงโสภณ                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อายุรกรรมชาย 2
  นางสาวศิริรัตน์  หรีกประโคน         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อายุรกรรมชาย 3
  นางนภัทร  พรธนากุลพัฒน์           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อายุรกรรมชาย 4
  นางสาวโสภา  บุตรดา                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  อายุรกรรมหญิง 3

  นางสุกัลยา  วัชรกร                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   อายุรกรรมหญิง 4

  นางกาญจนา  จัทร์โสภา           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   อายุรกรรมหญิง 4 M
  นางเบญจลักษณ์ ศรีอินทร์            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สงฆ์อาพาธ
  นางสายหยุด นพตลุง                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ Stroke unit

  นางสาวศิริลักษณ์  ชวนรัมย์          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พิเศษอายุรกรรม 5

  นางไปรยา  พรมเอาะ                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พิเศษอายุรกรรม 6

  นางดวงสมร  ศรีประพิศกูร            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พิเศษ สหอายุรกรรม 7

                                                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พิเศษอายุรกรรม 8

 

สูติกรรม

  นางอิ่มจิตร  โชติประไพ              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สูติกรรม 1
  นางนงลักษณ์   พลแสน              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม 2
  นางอรุณี ศุภการกุล                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ สูติ-นรีเวชกรรม 5
  นางระวีวัฒน์ นุมานิต                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ สูติ-นรีเวชกรรม 6
  นางศันสนีย์  แสงรัมย์               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        สหสาขาสูติกรรม 6

กุมารเวชกรรม

    นางดาวดี  พึ่งตา                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   หอผู้ป่วยทารกป่วย

    นางสุพัตรา หมวกไธสง            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กุมารเวชกรรม3
    นางเบญชญา  ณัฐกาพรรณ์      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กุมารเวชกรรม 4

   นางวัชราภรณ์  เตียงงา              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พิเศษกุมารเวชกรรม 5

จักษุ

  นางดารุณี นะรารัมย์                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษตา หู คอ จมูก
  นางนิตยา  ขันทอง                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  จักษุ
  นางณัฎธิกา  ขาวมาลา               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  หู คอ จมูกและเคมีบำบัด

หู คอจมูกและเคมีบำบัด

  น.ส.สุกัญญา ศรีสง่า              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หู คอ จมูกและเคมีบำบัด

ผู้ป่วยหนัก

  นางธนิษฐา  สุทธิ                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการชำนาญการพิเศษ ผู้ป่วยหนักอายุรกรรม
  นางนุชจรีย์  อักษรณรงค์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ป่วยหนักศัลยกรรม
  นางสุรัตน์ วิเศษนคร             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม
  นางทยิดา  เหง้าละคร           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ทารกแรกเกิดป่วยหนัก
  นางอุษา  ผันผ่อง                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    วิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

การพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ

  นางเย็นจิตร์ อึงพินิจพงศ์         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ไตเทียม
  นางอมรรัตน์ รักพาณิชย์          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   Cath Lab

  นางบุญส่ง  สวัสดิ์สิรภทร        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       ศูนย์ส่องกล้อง
การพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อและหน่วยงานจ่ายกลาง

  นางเพชรรัตน์  โสภณ               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   งานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
  นางเพ็ญจิต  ปาคำ                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    งานจ่ายกลาง

งานผู้ป่วยนอก 

  นางสาวอัจฉรา  ศิรินานันทร์    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    งานผู้ป่วยนอก

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

  นางสาวสิริกร   เข็มเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

งานห้องผ่าตัด

  นางสุพัตรา  ฉาไธสง           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  งานห้องผ่าตัด

งานวิสัญญี

นางสาวสิริลักษณ์  กสานติ์ศรี    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  งานวิสัญญี

งานห้องคลอด

 นางสาวบังอร  ตุพิมาย          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  งานห้องคลอด 

งานจิตเวช

 นางสาวสู่ขวัญ  อ่อนนวล       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สุพรรณิการ์

1. คณะกรรมการบริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  ประกอบด้วย

          1. นางสาวสมจิตร์  จำปาแดง

          2. นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า

          3. นางรัตนาภรณ์  ปาลีนิเวศ

          4. นางสุจิตรา สุขผดุง

          5. นางสุพัตรา ฉาไธสง

          6. นางสาววรัชนี ศรีโสภา

          7. นางศรีสกุล  รอดยินดี

          8. นางวณิภา  ซึ้งศิริทรัพย์

          9. นางอรกัญญา ฟ้าสูงเนิน

          10. นางเบญชญา ณัฐกาพรรณ์

          11. นางสาวมนพัทธ์ สิริพัชรมณฑ์

          12. นางสุทาธิพย์  ไผ่แก้ว

          13. นางอภิสลักษณ์  ไชยขันธ์

          14. นางวิสาร์กร  มดทอง

          15. นางสาวศศิธร  จันทร์ศรี

          16. นางวิลาวรรณ อัศวสุดสาคร

          17  นางสาวอังสนา  ศิริวัฒนเมธานนท์

2. คณะกรรมการด้านบริหาร แบ่งออกเป็น 4 คณะอนุกรรมการ

          2.1  คณะอนุกรรมการสรรหาและปฐมนิเทศ

          2.2  คณะอนุกรรมการธำรงรักษา

          2.3  คณะอนุกรรมการเครื่องมือ

          2.4  คณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

3. คณะกรรมการด้านบริการแบ่งออกเป็น 3 คณะอนุกรรมการ

          3.1  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและจริยธรรม

          3.2  คณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์รับ-ส่งต่อดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องและโรคเรื้อรัง 

4. คณะกรรมการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลด้านวิชาการแบ่งออกเป็น 2 คณะอนุกรรมการ

          4.1  คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร

          4.2  คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้

5. คณะกรรมการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลด้านคุณภาพแบ่งออกเป็น 3 คณะอนุกรรมการ

          5.1  คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ 

          5.2  คณะกรรมการพัฒนาคู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล

          5.2  คณะอนุกรรมการสารสนเทศ

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk