จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลได้กำหนดนโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ประกาศ ณ.วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ดังนี้

            จริยธรรม (Ethic) หมายถึง หลักควบคุมการประพฤติปฏิบัติเหมาะสมและถูกต้องของผู้ที่อยู่ร่วมกัน โดยมีพื้นฐานมาจากหลักการทางศีลธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณี เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขร่มเย็น

            จรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of nurses) หมายถึง หลักแห่งความประพฤติหรือมารยาทของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

             หลักจริยธรรมวิชาชีพ มี  6 ด้าน ประกอบด้วย

        1.  การเคารพเอกสิทธิ์ / ความเป็นอิสระ (Respect For Autonomy)

        2.  การทำประโยชน์ (Beneficence)

        3.  การไม่ทำอันตราย (Non-malfeasance)

        4.  ความยุติธรรม / เสมอภาค (Justice)

        5.  การบอกความจริง (Veracity)

        6.  ความซื่อสัตย์ (Fidelity)

     หลักจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล มี 9 ด้าน ประกอบด้วย
1.   พยาบาลรับผิดชอบต่อประชาชนผู้ต้องการการพยาบาลและบริการสุขภาพ

2.   พยาบาลประกอบวิชาชีพด้วยความเมตตา กรุณา เคารพในคุณค่าของชีวิต ความมีสุขภาพดีและความผาสุกของเพื่อนมนุษย์

3.   พยาบาลมีปฏิสัมพันธ์ทางวิชาชีพกับผู้ใช้บริการ  ผู้ร่วมงานและประชาชนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนของบุคคล

4.   พยาบาลยึดหลักความยุติธรรมและความเสมอภาคในสังคมมนุษย์

5.   พยาบาลประกอบวิชาชีพโดยมุ่งความเป็นเลิศ

6.   พยาบาลพึงป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ใช้บริการ

7.   พยาบาลรับผิดชอบในการปฏิบัติให้สังคมเกิดความเชื่อถือไว้วางใจต่อพยาบาลและต่อวิชาชีพการพยาบาล

8.   พยาบาลพึงร่วมในการทำความเจริญก้าวหน้าให้แก่วิชาชีพการพยาบาล

9.   พยาบาลพึงรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับรับผิดชอบต่อผู้อื่น

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk