พันธกิจ-วิสัยทัศน์

พันธกิจ : รับผิดชอบในการผลิต การจัดและการบริการอาหารให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้

บริการที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โภชนาบำบัด และแผนการรักษาของแพทย์  ดังนั้นเพื่อให้การบริการอาหารเป็นไปอย่างถูกต้อง

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย เช่น  แพทย์  พยาบาล  นักโภชนาการ  และอื่นๆ   จึงควรมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับชนิดของ

อาหารขั้นตอนการสั่ง  การจัดและการบริการอาหาร รวมทั้งข้อควรระวังต่างๆ    และข้อมูลบางประการที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพื่อให้การบริการ

อาหารผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างถูกต้องและได้รับผลตามที่กำหนด   รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากการสั่ง การผลิต การจัดและการ

บริการด้วย

นโยบาย : ตรงคน ตรงโรค ตรงเวลา วิชาการก้าวหน้า บริการประทับใจ

วิสัยทัศน์ : กลุ่มงานโภชนศาสตร์โรงพยาบาลบุรีรัมย์จะเป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการและการให้บริการอาหารผู้ป่วย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk