บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มงานโภชนศาสตร์

เป็นผู้นำองค์กร ดำเนินงานด้านบริการอาหารและโภชนาการด้านผู้ป่วยในให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

1. รับนโยบายจากผู้บริหารโรงพยาบาล

2. กำหนดนโยบายวางแผนงานโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน

                2.1 จัดทำแผนงบประมาณประจำปี (แผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์)

                2.2 จัดทำแผนพัฒนางานประจำปี

                2.3 แผนงานด้านอัตรากำลัง

                - กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละสายงานให้ชัดเจนตามโครงการบริหารงานด้านโภชนาการในโรงอาหาร

                - จัดสรรบุคลากรประจำหน่วยงานอย่างเพียงพอ

                - ควบคุม กำกับงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

                - พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้ได้ความร่วมมือเพิ่มพูนทักษะ และให้การสนับสนุนแต่ละสายงานมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

                - จัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับภาระงานและความก้าวหน้าของสถานบริการ

3. แผนงานด้านบริการอาหารและโภชนาการ

                3.1 จัดทำแผนการจัดซื้อ การจัดเก็บรักษาอาหาร เครื่องบริโภคได้ตามมาตรฐานอาหารและปฏิบัติตามระเบียบ

                3.2  พัฒนาด้านอาคารสถานที่ ปรุงประกอบอาหารและสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลอาหารและควบคุม

                การแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาล

                3.3  ควบคุมกำกับการ และติดตามการให้บริการอาหารและโภชนาการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและถูกต้อง

                3.4  ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านโภชนาการแก่ผู้มารับบริการประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา

4.  ประสานความร่วมมือ

5.  เป็นแกนนำในการพัฒนากิจกรรมคุณภาพบริการ เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital  Accreditation)

6.  ด้านบุคลากร

                - บันทึกประวัติของบุคลากร

                - บันทึกข้อมูลบุคลากร เช่น วันเริ่มบรรจุ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ตำแหน่ง

                - บันทึกสถิติการมาทำงาน การลา การลงโทษ

                - พิจารณาความดีความชอบประจำปี

7.  ด้านสารบรรณ

                - เรียบเรียง ร่าง และพิมพ์เอกสารของฝ่ายโภชนาการ

                - จัดเก็บ ทำสำเนาและรักษาเอกสารสำหรับเป็นหลักฐานของฝ่ายโภชนาการ

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk