โครงการน้ำยาล้างจานรักษ์สิ่งแวดล้อม

การใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาด ปัจจุบันมีหลากหลายชนิดให้เลือก  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเหล่านี้โดยส่วนมากมีการผสมสารเคมีเข้าไปในผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่แตกต่างกัน โดยมีจุดประสงค์ทำให้ทำความสะอาดได้ดี โดยไม่คำนึงถึงอันตรายต่อผู้ใช้งาน ผู้สัมผัสผลิตภัณฑ์รวมถึงสิ่งแวดล้อม 

      กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์จึงมีแนวคิดพัฒนาน้ำยาล้างจานรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิม ผสมผสานกับความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่  พัฒนาทำน้ำยาทำความสะอาดปราศจากสารเคมี  โดยพัฒนาจากวัสดุธรรมชาติ ที่เหลือใช้จากการผลิตอาหารคนไข้ประจำวัน ทำให้ได้น้ำยาทำความสะอาดที่มีความปลอดภัย ราคาถูก ประหยัด ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตามนโยบายของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาลและชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเทคนิคและขั้นตอนการผลิตน้ำยาล้างจานรักษ์สิ่งแวดล้อม จากวัสดุที่เหลือใช้จากการผลิตอาหารคนไข้

2. พัฒนาองค์ความรู้การผลิตน้ำยาล้างจานรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง

3. นำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาน้ำยาล้างจานรักษ์สิ่งแวดล้อม ไปถ่ายทอดให้กับหน่วยงานอื่นในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ที่สนใจ และนำไปใช้กับชุมชน  ครัวเรือน

วิธีดำเนินงาน

1. ขั้นการเตรียมการ

    - เสนอโครงการและขออนุมัติจัดทำโครงการ

2. ขั้นดำเนินการ

   - ประชุมชี้แจงโครงการและขออนุมัติจัดทำโครงการ

   - ให้ความรู้เจ้าหน้าที่เรื่องขั้นตอนการผลิต

   - จัดเตรียมวัตถุดิบ วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต

   - ดำเนินการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม

   - ติดตามประเมินผล แบบสอบถามความพึงพอใจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   - ปริมาณขยะเปลือกผัก/ผลไม้สดในกลุ่มงานโภชนศาสตร์ที่ต้องนำไปทิ้ง มีปริมาณลดลง
   - ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำยาล้างภาชนะ
   - สามารถนำน้ำยาเอนกประสงค์ไปใช้ได้ตามต้องการ
   - เจ้าหน้าที่มีความรู้ มีจิตสำนึกที่ดี ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk