การพัฒนาเมนูไข่ขาว

การพัฒนาเมนูไข่ขาวต่อระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยกรณีศึกษา หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ไข่ขาว มีองค์ประกอบเป็นโปรตีน กรดอะมิโนจำเป็นและสารประกอบต่างๆ ที่สำคัญ ถือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพดีที่มีส่วนช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและมีความสำคัญต่อการเพิ่มระดับอัลบูมินในเลือดให้แก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องล้างไตทางช่องท้อง CAPD ผู้ป่วยมะเร็ง ภาวะทุพโภชนาการและภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ดังนั้นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีระดับอัลบูมินในเลือดอยู่ในระดับต่ำ (ต่ำกว่า 3.4 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) แพทย์ผู้ทำการรักษาจะพิจารณาในการเสริมไข่ขาวให้แก่ผู้ป่วย โดยที่ผ่านมาการจัดอาหารประเภทไข่ขาวของกลุ่มงานโภชนศาสตร์จะจัดในรูปแบบของไข่ขาวต้ม และจัดบริการให้แก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่แพทย์กำหนด แต่จากการประเมินผลการบริโภคไข่ขาวต้มของผู้ป่วยพบว่า ผู้ป่วยจะไม่ให้ความร่วมมือและไม่สามารถรับประทานไข่ขาวตามที่กำหนดได้ เนื่องจากค่านิยมต่อการรับประทานไข่ขาวของตัวผู้ป่วยเอง ความซ้ำซาก รสชาติที่ไม่น่ารับประทาน

       ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเป็นการสนับสนุนตามแผนการรักษาของแพทย์ ทางกลุ่มงานโภชนศาสตร์จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาเมนูไข่ขาวสำหรับผู้ป่วยกรณีศึกษา ในหอผู้ป่วยในขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานไข่ขาวได้ตามปริมาณที่กำหนด มีรสชาติเป็นที่ยอมรับ มีความหลากหลายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเมนูอาหารอื่นๆได้

แนวคิดในการพัฒนาเมนูไข่ขาว มีดังนี้

1. ความหลากหลาย โดยจัดให้มีรายการอาหารที่แตกต่างกันในแต่ละมื้อ มีเมนูไข่ขาวหมุนเวียนประจำเดือน

2. ความสวยงาม เน้นสีสันสวยงาม ดึงดูดใจน่ารับประทาน

3. มีรสชาติ สี กลิ่น และเนื้อสัมผัสที่เหมาะแก่ภาวะโรคของผู้ป่วยในปัจจุบัน

4. ใกล้เคียงกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น

5. สะอาด ปลอดภัย เน้นวัตถุดิบตามฤดูกาลและมีในท้องถิ่น

6. มีคุณค่าทางโภชนาการตามปริมาณที่กำหนด

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ประชุมชี้แจงต่อแพทย์ พยาบาลในการดำเนินงาน

2. ศึกษาปัญหาการรับประทานไข่ขาวของผู้ป่วย

3. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา

4. คิดค้นตำรับอาหารจากเมนูไข่ขาว หมุนเวียนประจำเดือน

5. จัดทำใบความรู้ “ เรื่องดีๆ จากไข่ขาว ”

6. จัดบริการแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่แพทย์กำหนด

7. ให้โภชนศึกษาแก่ผู้ป่วย บันทึกและประเมินผลการบริโภคไข่ขาวของผู้ป่วย

8. ติดตามข้อมูลระดับอัลบูมินในเลือดของผู้ป่วย

9. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

5. ผู้ร่วมดำเนินการ

1. นางฌานิยา อร่ามรุ่งอรุณ นักโภชนาการชำนาญการ ร้อยละ 60

2. นางศรีกัลญา เรืองเกษม โภชนากรชำนาญงาน ร้อยละ 40

6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฎิบัติ

6.1 รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหา

6.2 พัฒนาตำรับอาหารเมนูไข่ขาว

6.3 จัดทำใบความรู้ “เรื่องดี ๆ จากไข่ขาว”

6.4 ติดตามการบริโภคอาหารและให้โภชนศึกษาผู้ป่วยและญาติ

6.5 รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ป่วย

6.6 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk