โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนลดน้ำหนัก ในเจ้าหน้าที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

จากการจัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนลดน้ำหนักของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีน้ำหนักตัว ค่าดัชนีมวลกาย มวลไขมัน เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายลดลงและมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายที่ดี

เป้าหมาย : เพื่อลดน้ำหนักตัวเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงาน ที่มีค่าดัชนีมวลกาย มากกว่าหรือเท่ากับ 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร  ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : จากการประเมินภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ในเดือนมกราคม 2558 พบว่า เจ้าหน้าที่ร้อยละ 66.67 มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า หรือเท่ากับ 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และร้อยละ 68.89 มีรอบเอวเกินกว่าค่ามาตรฐานมากกว่า 80 เซ็นตริเมตร สาเหตุเกิดจากการบริโภคอาหารที่มากเกินความต้องการของร่างกายและขาดการออกกำลังกายดังนั้นกลุ่มงานโภชนศาสตร์จึงได้ดำเนินโครงการลดน้ำหนักเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานที่มีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยใช้หลักของการใช้แรงสนับสนุนทางสังคม ภายใต้ชื่อโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนลดน้ำหนัก

กิจกรรมการพัฒนา :

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษา เพื่อวัดผลการเปลี่ยนแปลของค่าดัชนีมวลกาย สัดส่วนมวลไขมัน มวลกล้ามเนื้อ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 8 สัปดาห์ระหว่างวันที่1 กรกฎาคม 2559 ถึง 1 กันยายน 2559 รายงานผลโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ และ ใช้สถิติ paired t-test นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05เพื่อดูค่าความแตกต่างของน้ำหนัก ค่าดัชนีมวลกาย ค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย ค่ามวลกล้ามเนื้อ ในช่วง ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการสถิติ Pearson Correlation เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงกับกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดี และ การออกกำลังกายนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01

เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการ

1. คัดเลือกผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย มากกว่า 22.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร เพื่อเข้าร่วมโครงการ

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมออกจากโครงการ

1.ผู้ที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง เช่น มะเร็งที่ให้เคมีบำบัด

2.ผู้ที่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์และให้นมบุตร

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk