ห้องฉีดยา-ทำแผล

ห้องทำแผล ฉีดยา

หมายเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้นที่ 1

       เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 4102-4103 (ไม่คิดค่าบริการ SMC)

       ข้อมูล  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  2564

พิมพ์