คลินิกพิเศษงานเอดส์และวัณโรค

หมายเหตุ อาคาร 16 ชั้น 2 เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 3603 ,3629

              ข้อมูล  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  2564

พิมพ์