คลินิกกัญชาทางการแพทย์

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ Medical Cannabis Clinic

หมายเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้น 6

ให้บริการเฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์ โดยแพทย์ที่ผ่านการอบรมหมุนเวียนมาออกตรวจ และ

รับผู้ป่วยที่ผ่านการอนุญาตให้ใช้สารสกัดจากกัญชาจากแพทย์เฉพาะทาง (Specialist)

เบอร์โทรติดต่อ 044 –615002 ต่อ 4401

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

พิมพ์