โครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

           

            ภาพกิจกรรมโครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 51 คน กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์

            กิจกรรมโครงการเป็นลักษณะการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเปิดโอกาสในการสื่อสารองค์กรให้ทราบถึงนโยบายและมาตรการต่างๆที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการขับเคลื่อนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ที่เน้นย้ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอยู่บนความถูกต้อง สุจริต และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

 

พิมพ์ อีเมล

การอบรมเสริมร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม …

        เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-16.30...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหารโรงพยาบา…

        เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลบุรีรัมย์...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้อง…

ภาพถ่ายกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน ในโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต …

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ๙๐๑...

อ่านเพิ่มเติม

ภาพถ่ายกิจกรรม คณะกรรมการบริหาร รพ.บุรีร…

              ภาพถ่ายกิจกรรมที่“คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส...

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk