โครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

           

            ภาพกิจกรรมโครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 51 คน กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์

            กิจกรรมโครงการเป็นลักษณะการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเปิดโอกาสในการสื่อสารองค์กรให้ทราบถึงนโยบายและมาตรการต่างๆที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการขับเคลื่อนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ที่เน้นย้ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอยู่บนความถูกต้อง สุจริต และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

 

พิมพ์