กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลบุรีรัมย์ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปีงบ 2564

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ๙๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์ นำโดย นายแพทย์ภูวดล  กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริต พร้อมแสดงสัญลักษณ์ STRONG เพื่อแสดง                ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ คือ “โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” จากนั้น ได้ร่วมกันรับชมสปอตรณรงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกภายใต้แนวคิด“จิตพอเพียง ต้านทุจริต” ด้วยโมเดล STRONG  ซึ่งนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีความสำคัญ คือ การมีเหตุผลความสมดุลการมีภูมิคุ้มกัน STRONG เกิดจากการผูกพันกันทุกเส้น ความหมายของ STRONG ในแต่ละความหมาย มีดังนี้

S – Sufficiency หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคลสามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ

T – Transparency ความโปร่งใส คือ การสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย

R-Realise ตื่นรู้ คือ การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือทำ ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวังจะสอดคล้องกับ

O - Onward มุ่งไปข้างหน้า คือ การให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ถูกต้องคือการต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเราให้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น

N - Knowledge ความรู้คือ การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางของทุจริตมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สามารถตรวจสอบ ความรู้เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง

G - Generosity ความเอื้ออาทร คือ ความเอื้ออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง

แต่สาเหตุของการเกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติความเอื้ออาทรในนิยามนั้น มิได้ต้องการหวังผลตอบแทน

พิมพ์ อีเมล

การอบรมเสริมร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม …

        เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-16.30...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหารโรงพยาบา…

        เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลบุรีรัมย์...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้อง…

ภาพถ่ายกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน ในโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต …

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ๙๐๑...

อ่านเพิ่มเติม

ภาพถ่ายกิจกรรม คณะกรรมการบริหาร รพ.บุรีร…

              ภาพถ่ายกิจกรรมที่“คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส...

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk