ประกาศเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปีงบ 2565

        เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลบุรีรัมย์ นำโดยนายแพทย์ภูวดล  กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของ หน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล โดยประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ บริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน

พิมพ์