การอบรมเสริมร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

        เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-16.30 น. หน่วยงานในกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ นำโดย รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ร่วมฟังการอบรมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย โดยกลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

พิมพ์