ภาพถ่ายกิจกรรม คณะกรรมการบริหาร รพ.บุรีรัมย์ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของรพ.บุรีรัมย์ด้วยหลักธรรมาภิบาล

              ภาพถ่ายกิจกรรมที่“คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ประพฤติปฏิบัติและดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดพร้อมกับน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ว่าการขับเคลื่อนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล”

พิมพ์