ประกาศแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วยสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไวในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

พิมพ์